ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด ฉบับที่ ๘/๒๕๖๑ เรื่อง การจ้างผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบกิจการ