ถามตอบ

คำถามที่พบบ่อย

 • แบบฟอร์มแจ้งปัญหาหรือข้อร้องเรียน
 • การกู้เงินภายในทุนเรือนหุ้นและหรือเงินฝากที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ สมาชิกสามารถกู้ได้อย่างไร และจำนวนเท่าใด
  ตอบ:

  สมาชิกที่ขอกู้เงินโดยใช้ทุนเรือนหุ้นหรือทุนเรือนหุ้นและเงินฝากสหกรณ์ฯเป็นหลักประกัน สามารถขอกู้ได้ตลอดระยะเวลาที่เป็นสมาชิก โดยกู้ได้ไม่เกินร้อยละร้อย(100%)ของทุนเรือนหุ้นหรือทุนเรือนหุ้นและเงินฝากสหกรณ์

 • สมาชิกสามารถถอนค่าหุ้นเพื่อนำไปใช้ หรือเพื่อหักกลบลบหนี้ที่มีอยู่กับสหกรณ์ฯ ได้หรือไม่ อย่างไร
  ตอบ:

  สมาชิกจะโอนหรือถอนหุ้นในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้ แต่เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง(ลาออกหรือเสียชีวิต)
  สหกรณ์มีสิทธินำค่าหุ้นของสมาชิกที่มีอยู่มาหักกลบลบหนี้ที่ต้องชำระแก่สหกรณ์ได้ โดยจ่ายค่าหุ้นส่วนที่เหลือให้กับผู้รับประโยชน์ที่สมาชิกแสดงความประสงค์ไว้

 • การกู้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน สมาชิกสามารถกู้เงินได้จำนวนเท่าใด และผ่อนชำระได้กี่งวด ต้องมีผู้ค้ำประกันหรือไม่
  ตอบ:

  สมาชิกสามัญคนหนึ่งกู้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินได้ไม่เกิน 2 เท่า ของเงินได้รายเดือนแต่ไม่เกิน 100,000 บาท
  โดยให้ผู้กู้ชำระคืนต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 งวด โดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน
  และเมื่อชำระคืนต้นเงินกู้มาแล้ว 1 งวด สมาชิกสามารถขอกู้ใหม่ได้โดยสหกรณ์ฯ จะหักหนี้เงินกู้ เพื่อเหตุฉุกเฉินที่ยังค้างชำระก่อนการจ่ายเงินให้สมาชิก

 • สหกรณ์ฯ รับคำขอกู้สามัญเดือนละกี่ครั้ง และสมาชิกจะได้รับเงินกู้เมื่อใด
  ตอบ:

  สหกรณ์ รับคำขอกู้เงินสามัญจากสมาชิกเดือนละ 2 รอบ ดังนี้
  -รอบที่ 1 ภายในวันที่ 8 ของทุกเดือน และจะโอนเงินกู้ให้สมาชิกผ่านทาง KTB Corporate online ไม่เกินวันถัดจากวันที่คณะกรรมการเงินกู้มีมติอนุมัติคำขอกู้เงิน
  -รอบที่ 2 ภายในวันที่ 23 ของทุกเดือน และจะโอนเงินกู้ให้สมาชิกผ่านทาง KTB Corporate online ไม่เกินวันถัดจากวันที่คณะกรรมการเงินกู้มีมติอนุมัติคำขอกู้เงิน

 • การผ่อนชำระหนี้เงินกู้สามัญ สมาชิกสามารถผ่อนชำระคืนได้จำนวนกี่งวด
  ตอบ:

  การส่งเงินงวดรายเดือนเพื่อชำระหนี้เงินกู้สามัญ ให้ผู้กู้ชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยไม่เกิน 180 งวด

 • การถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ สมาชิกสามารถถอนได้อย่างไร
  ตอบ:

  การถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ให้ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
  หากเดือนใดมีการถอนมากกว่า 1 ครั้ง สหกรณ์ฯจะคิดค่าธรรมเนียมการถอนครั้งที่ 2 และครั้งต่อ ๆ ไปในอัตราครั้งละ 100 บาท

 • การส่งค่าหุ้นให้สหกรณ์ฯ กำหนดหลักเกณฑ์ไว้อย่างไร
  ตอบ:

  สหกรณ์ฯกำหนดการส่งค่าหุ้นของสมาชิกแต่ละรายในอัตราขั้นต่ำ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท ต่อเดือน

 • สมาชิกสามารถฝากเงินประเภทออมทรัพย์พิเศษกับสหกรณ์ได้อย่างไร
  ตอบ:

  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด จะรับฝากออมทรัพย์พิเศษจากสมาชิกแต่ละรายไม่เกินเดือนละ 30,000 บาท
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน