ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด ฉบับที่ ๙/๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินและจ่ายเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์