ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์กรมบัญชีกลาง กรอกแบบประเมินความพึงพอใจหลังเข้ารับบริการจากสหกรณ์

ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์กรมบัญชีกลาง กรอกแบบประเมินความพึงพอใจหลังเข้ารับบริการจากสหกรณ์

สมาชิกสามารถกรอกแบบประเมินความพึงพอใจโดยการสแกน QR code

qr code 2