ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด ฉบับที่ ๖/๒๕๖๑ เรื่อง การรับสมัครเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด ฉบับที่ ๑๑/๒๕๖๐ เรื่อง การรับเงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์แนวทางช่วยเหลือเพิ่มเติมให้สมาชิกสหกรณ์

 

ประชาสัมพันธ์แนวทางช่วยเหลือเพิ่มเติมให้สมาชิกสหกรณ์

                       ด้วยสำนักงานเลขานุการกรม ได้ส่งหนังสือแจ้งให้สหกรณ์ฯทราบว่าเพื่อให้การช่วยเหลือดอกเบี้ยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สร้างขวัญและกำลังใจและแบ่งเบาภาระหนี้สินให้แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด                             

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลางขอแจ้งให้สมาชิกสหกรณ์ฯทราบว่าขณะนี้กองทุนสวัสดิการกรมบัญชีกลางให้ความช่วยเหลืออยู่ 4 กลุ่ม ได้แก่          

ข่าวประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินและจ่ายเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียด ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง ฉบับที่ 9/2562 

>>>>>>>>>>คลิ๊กที่นี่<<<<<<<<<<

ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอให้บริษัทประกันที่สนใจจัดทำประกันชีวิตกลุ่มยื่นซองเสนอราคา

 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด จะจัดทำประกันชีวิตกลุ่มให้กับสมาชิกสหกรณ์ฯ กรมธรรม์มีผลคุ้มครองระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ขอให้บริษัทประกันที่สนใจยื่นซองเสนอราคาได้ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด ถนนพระราม 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2562

 

ประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้สมัครและมีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง ประจำปี 2562

 รายชื่อผู้สมัครและมีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง ประจำปี 2562 รายละเอียดตามประกาศฉบับที่ 10 >>>คลิ๊ก<<<

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินกู้สามัญ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินกู้สามัญ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 

รอบที่ 1 ปิดรับสัญญาวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

            จ่ายเงินกู้วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

รอบที่ 2 ปิดรับสัญญาวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

            จ่ายเงินกู้วันที่ 1 มีนาคม 2562

ข่าวสาร

เกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด จัดตั้งเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2529 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของบรรดาสมาชิก
โดยวิธีช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์
สมาชิกสหกรณ์ มี 2 ประเภท คือ
1. สมาชิกสามัญ ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับบำนาญและบำเหน็จรายเดือน
2. สมาชิกสมทบ ได้แก่ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว